آزمایشگاه‌های بردسکن

نام آزمایشگاه شهر آدرس
ظاهر آباد بردسکن بردسکن - ظاهر آباد
شفا(بردسکن) بردسکن میدان مرکزی
مرکز شهری انابد بردسکن مرکز بهداشت شهرستان
مرکز شهری بردسکن بردسکن خیابان طالقانی - آزمایشگاه مرکزی