آزمایشگاه‌های بانه

نام آزمایشگاه شهر آدرس
بانه بانه خیابان صلاح الدین ایوبی
مرکز بهداشت بانه بانه چهار راه اداره برق
های بهداشتی بانه روستای آرمرده شهرستان بانه
پاتوبیولوژی دکتر حکیمی بانه خیابان صلاح الدین ایوبی ساختمان پزشکان شفا
بیمارستان صلاح الدین ایوبی بانه خ_ صلاح الدین ایوبی
های بهداشتی بانه بانه-آرمرده
های بهداشتی بانه بانه-کانی سور