آزمایشگاه‌های باغ ملک

نام آزمایشگاه شهر آدرس
مرکز شماره یک شهرری باغ ملک خیابان آیت ا... خامنه ای مرکز شهری شماره یک
مرکز شهری قلعه تل باغ ملک قلعه تل
پارسا باغ ملک خ ایت الله خامنه ای
مرکزشماره 2 شهری باغ ملک خ آیت الله طالقانی