آزمایشگاه‌های بافت

نام آزمایشگاه شهر آدرس
بیمارستان کاشانی بافت خیابان امام
دکتر شفیعی بافت خیابان طالقانی شرقی
مرکز بهداشتی درمانی خبر بافت خبر
مرکزی بافت بافت -بلوارامام خمینی -بیمارستان قدیمی کاشانی
مرکز بهداشتی و درمانی دشتاب بافت بافت - دشتاب
مرکز بهداشتی و درمانی شاهماران بافت بافت - شاهماران
مرکز بهداشتی و درمانی گوغر بافت بافت - گوغر
وابستگی سازمانی : بهداشتی-سطح 1 بافت بافت -بلوار امام خمینی -بیمارستان قدیم کاشانی
کرمان -آزمایشگاه درمانگاه تامین اجتماعی بافت بافت - خیابان امام
کرمان -آزمایشگاه بیمارستان خاتم الانبیاء بافت بافت- خیابان امام - بیمارستان خاتم النبیاء
کرمان -پاتوبیولوژی حکیم بافت بافت خیابان طالقانی ابتدای خیابان نواب
مرکز بهداشتی درمانی بزنجان بافت بافت -بزنجان
مرکز بهداشتی درمانی صوغان بافت بافت -صوغان