آزمایشگاه‌های بافق

نام آزمایشگاه شهر آدرس
رازی بافق خیابان وحشی بافقی
مرکز بهداشتی درمانی بساب بافق بساب
مرکز بهداشت شماره 2 بافق خیابان وحشی بافقی
مرکز بهداشتی درمانی آسفیج بافق بهاد باد آسفیج
مرکز بهداشتی درمانی بهاباد بافق بهادباد- خیابان اصلی
مرکزی سنگ آهن بافق آهن شهر- بهداری
مرکزی سنگ آهن بافق آهن شهر- بهداری
ولیعصر (عج) بافق بافق خیابان وحشی بافقی