آزمایشگاه‌های آزادشهر

نام آزمایشگاه شهر آدرس
دکتر بهاری آزادشهر آزادشهر - فلکه مرکزی - ساختمان پزشکی سینا
مرکز بهداشتی درمانی نگین شهر آزادشهر آزادشهر- 5کیلومتری آزادشهر- روستای نگین شهر
مرکزی شهرستان آزادشهر آزادشهر ازادشهر