آزمایشگاه‌های آستارا

نام آزمایشگاه شهر آدرس
دکتر سید حسین احمدی آستارا خیابان حکیم نظامی ـ ساختمان پزشکان سوسنگرد
دکتر پور یوسف آستارا خیابان حکیم نظامی تقاطع فارابی-روبروی اورژانس
بیمارستان دکتر بهشتی آستارا آستارا-خیابان حکیم نظامی
بیمارستان دکتر بهشتی آستارا آستارا-خیابان حکیم نظامی
مرکز بهداشتی و درمانی لوندویل آستارا آستارا -لوندویل - جنب پل -مرکز بهداشتی و در مانی لوندویل
آزمایش مرکز بهداشت آستارا آستارا آ ستارا تقاطع خ حکیم نظامی وفارابی
مرکز درمانی آستارا آستارا آستارا-خیابان مطهری-درمانگاه تامین اجتماعی