آزمایشگاه‌های آستانه اشرفیه

نام آزمایشگاه شهر آدرس
دکترمهردادصادقی آستانه اشرفیه آستانه اشرفیه-خیابان بهشتی
بیمارستان کوثر آستانه اشرفیه آستانه -بیمارستان کوثر
مرکز بهداشتی و درمانی دستک آستانه اشرفیه دستک -مرکز بهداشتی و درمانی دستک
قائم آستانه اشرفیه خیابان شهید منتظری-نبش کوچه حر-طبقه همکف-
مرکز بهداشتی و درمانی کیاشهر آستانه اشرفیه کیاشهر ر.وبروی آموزش و پرورش
مرکزبهداشتی درمانی شماره 1 آستانه اشرفیه آستانه اشرفیه آستانه اشرفیه -روبروی پاساژشاهوی