آزمایشگاه‌های آشتیان

نام آزمایشگاه شهر آدرس
بیمارستان امام سجاد (ع) آشتیان آشتیان، خ شهید بهشتی
زینلی سیاوشان(روستایی) آشتیان آشتیان، روستای سیاوشان، مرکز بهداشتی درمانی زینلی
شهید کاشفی آشتیان آشتیان، بلوار شهدا، مرکز بهداشتی درمانی شهید کاشفی
امام محمد باقر کردیجان(روستایی) آشتیان آشتیان ، روستای کردیجان، مرکز بهداشتی درمانی امام محمد باقر کردیجان
مرکز بهاشتی و درمانی قدس گرکان (روستایی ) آشتیان آشتیان، روستای گرکان، مرکز بهداشتی درمانی قدس گرکان