آزمایشگاه‌های اسدآباد

نام آزمایشگاه شهر آدرس
امیر المؤمنین (ع) اسدآباد اسد آباد
چنار سفلی اسدآباد چنار سفلی- مرکز بهداشتی درمانی
چنار علیا اسدآباد چنار علیا- مرکز بهداشتی درمانی
دکتر جهانی اسدآباد اسدابادخیابان فرهنگ کوچه رسالت مچتمع پزشگی نور طبقه زیرین
دکتر صالحی اسدآباد میدان امام
مرکزی اسدآباد اول خیابان رفسنجانی- آزمایشگاه مرکز بهداشت
بیمارستان قائم اسدآباد اسد آباد- بلوار دانشگاه پیام نور - جنب دانشگاه پیام نور
بیمارستان آیت اله بهاری اسدآباد بهار.بلوار کشاورز
مرکز بهداشت چنار سفلی اسدآباد چنار سفلی مرکز بهداشت