آزمایشگاه‌های اردستان

نام آزمایشگاه شهر آدرس
بیمارستان شهید بهشتی اردستان اردستان