آزمایشگاه‌های اردکان

نام آزمایشگاه شهر آدرس
تأمین اجتماعی اردکان صدر آباد
مرکز بهداشتی درمانی احمدآباد اردکان احمدآباد
مرکز بهداشتی درمانی ترک آباد اردکان ترک آباد
مرکز بهداشتی درمانی خرانق اردکان خرانق
مرکز بهداشتی درمانی رباط اردکان رباط
مرکز بهداشتی درمانی شماره 2 اردکان بلوار شهید بهشتی
مرکز بهداشتی درمانی شماره 4 اردکان خیابان جمهوری اسلامی
مرکز بهداشتی درمانی عقدا اردکان عقداء
مرکز بهداشتی درمانی مزرعه نو اردکان عقداء- مزرعه نو
مرکزی- بیمارستان ضیائی اردکان خیابان امام خمینی
دکتر انارکی اردکان اردکان . خیابان امام خمینی . خیابان پیروزی
مرکزی اردکان خیابان امام خمینی
مرکز بهداشتی درمانی شماره 3 شهری اردکان خیابان صدراباد