آزمایشگاه‌های الیگودرز

نام آزمایشگاه شهر آدرس
بیمارستان امام جعفر صادق (ع) الیگودرز الیگودرز
دکتر توکلی الیگودرز خیابان امام- روبروی مسجد صاحب الزمان
دکتر ورمز یاری الیگودرز خیابان امام جنب سینما تماشا
فارابی الیگودرز خیابان امام کوی امیرکبیر
دکتر ورمزیاری الیگودرز خیابان امام خمینی جنب سینما تماشا
چمن سلطان الیگودرز چمن سلطان
درمانگاه 7 تیر تامین اجتماعی الیگودرز الیگودرز خیابان پونه زار
درمانگاه 7 تیر تامین اجتماعی الیگودرز الیگودرز خیابان پونه زار
درمانگاه 7 تیر تامین اجتماعی الیگودرز الیگودرز خیابان پونه زار
بز نوید الیگودرز مرکز بهداشتی درمانی پاخیمه گاه
سل الیگودرز بلوار گلزار شهدا
هفده شهریور الیگودرز خیابان ساحلی
مرکز بهداشتی درمانی شاپور آباد الیگودرز مرکز بهداشتی درمانی شاپور آباد
شهید بهشتی الیگودرز خیابان ساحلی
پاتوبیولوژی حکیم الیگودرز الیگودرز - میدان کروبی
دکتر توکلی الیگودرز خیابان امام خمینی روبروی مسجد صاحب الزمان (عج)