آزمایشگاه‌های آق قلا

نام آزمایشگاه شهر آدرس
بیمارستان آل جلیل آق قلا آق قلا آق قلا- کیلومتر 2جاده بندر ترکمن
پاتوبیولوژی مهرگان آق قلا آق قلا - خ شهید رجایی - ک اتحاد یکم
لقمان آق قلا آق قلا- خ شهیدرجائی- بعد ازپمپ بنزین
مرکز بهداشت شهرستان آق قلا آق قلا آق قلا- خ امام خمینی - درمانگاه شماره 1
مرکز بهداشتی درمانی انبارالوم آق قلا آق قلا- روستای انبار الوم- مرکز بهداشتی درمانی
مرکز بهداشتی درمانی عطا آباد آق قلا آق قلا - روستای عطا آباد