آزمایشگاه‌های آباده

نام آزمایشگاه شهر آدرس
بیمارستان امام خمینی آباده خیابان امام خمینی
دکتر صدر احامی آباده میدان ولیعصر (عج)
مرکزی آباده خیابان امام خمینی - کلینیک ولی عصر (عج)
تشخیص طبی دکتر صدروی آباده میدان ولیعصر
مرکز بهداشت درمانی خسرو شیرین اباده آباده آباده
مرکز بهداشتی درمانی روستایی بیدک آباده روستای بیدک
مرکز بهداشتی درمانی روستایی سورمق آباده سورمق
مرکز بهداشتی درمانی شهری ایزدخواست آباده ایزدخواست
مرکز بهداشتی درمانی شهری آباده آباده آباده-خیابان امام خمینی-کلینیک امام حسین (ع)
مرکز بهداشتی درمانی شهری بهمن آباده شهر بهمن
مرکز بهداشتی درمانی شهری صغاد آباده صغاد
مرکز بهداشتی درمانی شهری قائمیه آباده آباده-خیابان سجاد
مرکز شماره یک شهری (فاطمیه) آباده آباده
مرکز بهداشتی درمانی آباده آباده خیابان امام خمینی
دکتر حجتی آباده خیابان امام کوچه 32 درب اول سمت راست