آزمایشگاه بیمارستان امیرالمؤمنین

نام آزمایشگاه: بیمارستان امیرالمؤمنین
مدیر: دکتر رسول استخری
  آدرس: تبریز، خیابان قدس
 تلفن تماس:
9-2818191

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.