آزمایشگاه بوعلی

نام آزمایشگاه: بوعلی
مدیر: پرویز انصاری
  آدرس: تبریز، تبریز اول خیابان شهید بهشتی ساختمان 22 فاکر
 تلفن تماس:
5261991

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.