آزمایشگاه پاستور

نام آزمایشگاه: پاستور
مدیر: دکتر فیروز عبیری
  آدرس: تبریز، چهارراه آبرسان.ساختمان ایران کلنیک
 تلفن تماس:
3353555

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.