آزمایشگاه رفرانس سل

نام آزمایشگاه: رفرانس سل
مدیر: بدون مسئول فنی
  آدرس: شیراز، شیراز- بلوار سیبویه-مرکز بهداشت شهدای انقلاب
 تلفن تماس:
7382378

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.