آزمایشگاه بیمارستان مسلمین

نام آزمایشگاه: بیمارستان مسلمین
مدیر: دکتر علیرضا ژیانی سیرت
  آدرس: شیراز، خیابان خیام
 تلفن تماس:
2333355 و 2333264

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.