آزمایشگاه ایران

نام آزمایشگاه: ایران
مدیر: دکتر محمود رضا تهمتن
  آدرس: شیراز، شیراز-خیابان لطفعلی خان زند-نرسیده به چهارراه 15 خرداد
 تلفن تماس:
2332370

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.