آزمایشگاه غربالگری نوزادان

نام آزمایشگاه: غربالگری نوزادان
مدیر: دکتر حمید رضا کازرونی
  آدرس: شیراز، شیراز -خیابان مشکین فام - روبروی هتل هما - دانشکده پیراپزشکی
 تلفن تماس:
2283743

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.