آزمایشگاه بیمارستان شهر

نام آزمایشگاه: بیمارستان شهر
مدیر: دکتر برات عبودی
  آدرس: شیراز، خیابان حسین فاطمی
 تلفن تماس:
2352001

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.