آزمایشگاه بیمارستان دنا

نام آزمایشگاه: بیمارستان دنا
مدیر: دکتر مهرا مجلل - دکتر سیمین ترابی نژاد
  آدرس: شیراز، بلوار زرگری کوی دنا بیمارستان دنا
 تلفن تماس:
6294013

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.