آزمایشگاه بیمارستان شفا

نام آزمایشگاه: بیمارستان شفا
مدیر: دکتر حمید رضا شریف زاد
  آدرس: شیراز، خیابان هفت تیر تقاطع اردیبهشت
 تلفن تماس:
17-2339015 داخلی 242

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.