آزمایشگاه ابن سینا

نام آزمایشگاه: ابن سینا
مدیر: دکتر کامروز کاویانی
  آدرس: شیراز، دروازه قرآن، خیابان حافظ
 تلفن تماس:
32289601

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.