آزمایشگاه مرجع دانشگاه علوم پزشکی شیراز

نام آزمایشگاه: مرجع دانشگاه علوم پزشکی شیراز
مدیر: دکتر هومان روزبهی
  آدرس: شیراز، شیراز -خیابان ساحلی پل حر
 تلفن تماس:
2344600

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.