آزمایشگاه مرکز شهرآباد

نام آزمایشگاه: مرکز شهرآباد
مدیر:
  آدرس: مانه و سملقان، سملقان- روستای شهر آباد-مرکز بهداشتی درمانی
 تلفن تماس:
4393115

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.