آزمایشگاه مرکز پیش قلعه

نام آزمایشگاه: مرکز پیش قلعه
مدیر:
  آدرس: مانه و سملقان، مانه- شهر پیش قلعه- مرکزبهداشتی درمانی
 تلفن تماس:
4283440

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.