آزمایشگاه مرکز امند

نام آزمایشگاه: مرکز امند
مدیر:
  آدرس: مانه و سملقان، سملقان- روستای امند-مرکزبهداشتی درمانی
 تلفن تماس:
4483400

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.