آزمایشگاه مرکز قاضی

نام آزمایشگاه: مرکز قاضی
مدیر:
  آدرس: مانه و سملقان، سملقان-شهرقاضی-مرکزبهداشتی درمانی
 تلفن تماس:
4263300

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.