آزمایشگاه بیمارستان امام خمینی(ره)چایپاره(قره ضیاالدین)

نام آزمایشگاه: بیمارستان امام خمینی(ره)چایپاره(قره ضیاالدین)
مدیر: فاقدمسئول فنی-آقای شیرازی مسئول آزمایشگاه
  آدرس: خوی، خوی-بخش قره ضیائ الدین-بیمارستان امام خمینی چایپاره
 تلفن تماس:
2727700

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.