آزمایشگاه رفرانس سل منطقه ای استان اصفهان

نام آزمایشگاه: رفرانس سل منطقه ای استان اصفهان
مدیر: ندارد
  آدرس: اصفهان، اصفهان- خیابان شیخ مفید
 تلفن تماس:
6628646

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.