آزمایشگاه اریترون

نام آزمایشگاه: اریترون
مدیر: دکتر علیرضا عزیزی
  آدرس: اصفهان، خیابان شیخ صدوق شمالی - خیابان شیخ مفید - روبروی دفتر خانه 119
 تلفن تماس:
6633621

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.