آزمایشگاه آسیب شناسی بالینی و تشریحی پارک

نام آزمایشگاه: آسیب شناسی بالینی و تشریحی پارک
مدیر: زهرا فتاحی
  آدرس: اصفهان، چهار باغ بالا جنب مجتمع پارک ساختمان گلستان
 تلفن تماس:
6621898

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.