اداره امور آزمایشگاهها

نام آزمایشگاه: اداره امور آزمایشگاهها
مدیر: خانم نسرین احمدی اهواز
  آدرس: اصفهان، آپادانا اول- معاونت درمان
 تلفن تماس:
6630842

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.