آزمایشگاه دکتر بزرگی

نام آزمایشگاه: دکتر بزرگی
مدیر: دکتر مجتبی بزرگی-دکتر مسعود صفائی
  آدرس: اصفهان، خیابان شمس آبادی- ابتدای کوچه کازرونی
 تلفن تماس:
6268841

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.