آزمایشگاه دکتر حیدرپور

نام آزمایشگاه: دکتر حیدرپور
مدیر: خانم دکتر میترا حیدرپور
  آدرس: اصفهان، خیابان شمس آبادی ساختمان قمرالدوله
 تلفن تماس:
2242978

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.