آزمایشگاه المهدی

نام آزمایشگاه: المهدی
مدیر: دکتر اردشیر طالبی
  آدرس: اصفهان، خیابان طیب -ساختمان سامان
 تلفن تماس:
2228346

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.