آزمایشگاه مرکز بهاشتی و درمانی قدس گرکان (روستایی )

نام آزمایشگاه: مرکز بهاشتی و درمانی قدس گرکان (روستایی )
مدیر:
  آدرس: آشتیان، آشتیان، روستای گرکان، مرکز بهداشتی درمانی قدس گرکان
 تلفن تماس:
7343289

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.