آزمایشگاه امام محمد باقر کردیجان(روستایی)

نام آزمایشگاه: امام محمد باقر کردیجان(روستایی)
مدیر:
  آدرس: آشتیان، آشتیان ، روستای کردیجان، مرکز بهداشتی درمانی امام محمد باقر کردیجان
 تلفن تماس:
7283221

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.