آزمایشگاه زینلی سیاوشان(روستایی)

نام آزمایشگاه: زینلی سیاوشان(روستایی)
مدیر:
  آدرس: آشتیان، آشتیان، روستای سیاوشان، مرکز بهداشتی درمانی زینلی
 تلفن تماس:
7273321

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.