بیمارستان های ورامین

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان شهدای پانزده خرداد ورامین‌ درمانی نرسیده به میدان ولیعصر - بیمارستان شهدای 15 خرداد
بیمارستان شهید دکتر محمد مفتح ورامین ورامین‌ درمانی میدان رازی – بلوار امام رضا – بیمارستان شهید دکتر محمد مفتح