بیمارستان های تربت جام

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان طالقانی تربت جام درمانی  تربت جام - بیمارستان طالقانی
بیمارستان 555 منطقه ای ارتش تربت جام درمانی بلوار امام - بیمارستان 555 منطقه ای ارتش
بیمارستان سجادیه تربت جام آموزشی، درمانی، پژوهشی میدان امام رضا - بیمارستان سجادیه
بیمارستان صالح آباد تربت جام درمانی صالح آباد - بیمارستان صالح آباد