بیمارستان های طالقان

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
مرکز درمان بستر شهید البرزی طالقان آموزشی، درمانی، پژوهشی شهرک سازی - جنب فرمانداری - مرکز درمان بستر شهید البرزی