بیمارستان های تفت

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان شهید بهشتی تفت‌ درمانی بلوار شهید بهشتی - بیمارستان شهید بهشتی
بیمارستان مرکز جامع روانپزشکی تفت تفت‌ آموزشی، درمانی ابتدای بلوار شهید بهشتی - بیمارستان مرکز جامع روانپزشکی تفت