بیمارستان های سنقر

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان امام خمینی (ره) سنقر درمانی میدان شهرداری - بیمارستان امام خمینی (ره)