بیمارستان های شوش

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان نظام مافی شوش‌ درمانی جاده ی اندیمشک – اهواز- 3 کیلومتری شوش- بیمارستان نظام مافی شوش
کلینیک ویژه نظام مافی شوش‌ آموزشی، درمانی، پژوهشی جاده اندیمشک - اهواز - 3 کیلومتری شوش - کلینیک ویژه نظام مافی