بیمارستان های شیروان

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان امام خمینی (ره) شیروان‌ درمانی خیابان امام رضا (ع) - بیمارستان امام خمینی (ره)
بیمارستان 200 تختخوابی شیروان شیروان‌ درمانی تقاطع کمبرندی به شیرکوه - بیمارستان 200 تختخوابی شیروان