بیمارستان های شبستر

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان امام خمینی (ره) شبستر درمانی خیابان امام خمینی - روبروی شبکه بهداشت و درمان شهرستان - بیمارستان امام خمینی (ره)
بیمارستان فاطمیه (س) شبستر درمانی جاده شبستر به تسوج - بیمارستان فاطمیه (س)
بیمارستان خامنه شبستر درمانی خیابان شیخ محمد خیابانی - جنب هنرستان خامنه - بیمارستان خامنه